Brandverzekering: hoe verzeker ik mijn waardevolle goederen?

> Gebouw

4217Hoewel een brandverzekering voor je woning niet wettelijk verplicht is, is het toch onmisbaar. Indien uw woning gehypothekeerd is eist de hypotheekverstrekker wel dat er voor de in waarborg gegeven woning een brandverzekering wordt afgesloten. Om bij een eventueel schadegeval te voorkomen dat de evenredigheidsregel* wordt toegepast is het belangrijk dat u de verzekerde waarde zo nauwkeurig mogelijk berekent.

Je kan de verzekerde waarde van je woning bepalen op verschillende manieren. Elke verzekeringsmaatschappij is verplicht om een evaluatierooster voor te stellen om de verzekerde waarde te bepalen. Dit evaluatierooster is eigenlijk een vragenlijst die men invult. De vragen hebben betrekking op de woning (bv. aantal kamers, oppervlakte, afwerking, vrijstaand- of gesloten gebouw, enz?..). Als het rooster correct wordt ingevuld mag de verzekeraar nooit de evenredigheidsregel toepassen. Eventuele gedeeltelijke schade zal steeds volledig vergoed worden en bij een totaalschade van het gebouw wordt de herbouwwaarde (nieuwwaarde) vergoed.

Eventuele verbouwingen die het verzekerd bedrag kunnen wijzigen moeten uiteraard aan ons gemeld worden . De verzekerde waarde kan ook bepaald worden op basis van een expertise in opdracht van de verzekeraar. Deze werkwijze wordt meestal gebruikt bij exclusieve woningen met hoge afwerkingsgraad. Een lichte afwijking van het evaluatierooster heeft bij de meeste verzekeraars geen invloed op de vergoeding. Die afwijking kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Nog dit, bij schade wordt de nieuwwaarde bepaald na aftrek van het deel slijtage dat groter is dan 30% van de nieuwwaarde. Dit principe wordt bij de meeste verzekeraars toegepast en wordt sectoraal aanbevolen.

> Inboedel

Voor de inboedel gelden min of meer gelijkaardige regels. Ofwel bepaalt u zelf wat u wenst te verzekeren op basis van een inventaris van uw inboedel. Indien dit overeenstemt met de realiteit is er geen toepassing van de evenredigheidsregel en wordt de volledige schade vergoed zoals het geval is bij gebouwschade.

U kan ook kiezen voor een maximum verzekerd bedrag in uw polis. U kiest dat bedrag zelf overeenkomstig de waarde van de voorwerpen die u aangekocht heeft. Sommige verzekeraars schaffen de evenredigheidsregel ook af indien de verzekerde waarde van uw inboedel minstens 30 of 35% van de verzekerde waarde van de woning bedraagt. Om de juiste waarde van uw inhoud te bepalen kan u ook gebruik maken van een berekeningstool die u op ons kantoor kan bekomen.

De schadevergoedingsgrenzen voor gebouw- en inboedelschade zoals hiervoor vermeld  gelden voor alle basiswaarborgen van uw brandverzekering: brand, ontploffing, implosie, rook, roetschade, bliksem, botsing met voorwerpen of dieren, waterschade, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, natuurrampen, aanslagen en arbeidsconflicten, glasbreuk, elektriciteitsschade, schade aan het gebouw n.a.v. een diefstal, vandalisme en kwaad opzet.

Opgelet voor diefstal!

Voor de schadevergoeding diefstal gelden weer andere regels. Indien u de waarde van uw inboedel per voorwerp heeft verzekerd zal de schadevergoeding die het gevolg is van een diefstal ook vergoed worden tot het maximumbedrag per voorwerp dat u gekozen heeft. Voor het geheel van de gestolen goederen wordt maximaal 10 x het maximumbedrag vergoed of 50 % van het verzekerde bedrag indien u voor een vast kapitaal gekozen heeft.

4214

 

> Juwelen & waardevolle voorwerpen!

Juwelen zijn in de gewone brandverzekering eveneens verzekerd in diefstal maar opgelet de vergoedingsgrenzen zijn meestal beperkt tot 10% of 15% van het verzekerd bedrag van de inboedel. Sommige verzekeraars beperken hun vergoeding voor juwelen tot een forfaitair bedrag bijvoorbeeld maximaal 14.000 euro. Deze bedragen kunnen licht verschillen van verzekeraar tot verzekeraar maar zijn over het algemeen in dezelfde orde van grootte.

Bij een diefstal of poging tot diefstal met geweldpleging elders in de wereld zijn de vergoedingsgrenzen zelfs nog lager (vb. 5.000 euro). In de basiswaarborgen van de brandverzekering zijn juwelen daarenboven in venale waarde verzekerd. Dat betekent dat enkel de verkoopwaarde van het juweel vergoed wordt. Indien u juwelen of waardevolle voorwerpen heeft waarvan de waarde ver boven het grensbedrag van de brandverzekering ligt is het aangewezen om voor deze juwelen een aparte verzekering af te sluiten in vervangingswaarde. Dat is de werkelijke kostprijs om een gelijkaardig juweel aan te schaffen. Dit geldt ook voor waardevolle voorwerpen zoals schilderijen.

Nog dit, vergeet niet na een inbraak om onmiddellijk de politie in te schakelen. Het is noodzakelijk dat alle gestolen goederen in het proces verbaal vermeld worden zo niet zal de verzekeraar ze niet vergoeden. Het is uiteraard onmogelijk om alle details van de respectievelijke brandverzekeringen in dit artikel te analyseren. Wij hebben getracht uw aandacht te vestigen dat een risicoanalyse van uw eigendommen belangrijk is. Wij staan ter beschikking om u hierin bij te staan.

* De herbouwwaarde van de woning is 300.000 euro maar je verzekert slechts 225.000 euro (75%) dan zal er bij een schade van 40.000 euro maar 30.000 euro betaald worden.