Fiscale wijzigingen in 2017

Het jaar 2017 wordt geboekt als een ‘topjaar’ qua fiscale wijzigingen. Fiscale en administratieve vereenvoudiging is ver te zoeken door tal van nieuwe fiscale bepalingen (Programmawet van 25 december 2016 en wet van 18 december 2015, Vlaams Decreet van 23 december 2016, Brusselse Ordonnantie van 12 december 2016) en wijzigingen aan de fiscale aangifte. Toch zijn er ook enkele verbeteringen. De vooringevulde aangifte in Tax-on-web bevat vanaf dit jaar meer informatie en meer vooringevulde rubrieken rond langetermijnsparen, pensioensparen en fiscaal aftrekbare leningen.

In de toekomst zal een wizard beschikbaar zijn om woonleningen in de juiste rubriek te plaatsen. Maar zoals altijd zal de meer ingewikkelde belastingaangifte aanleiding geven tot conflicten met de overheid en de fiscus. Uitgebreide rechtsbijstandpolissen voorzien hun tussenkomst bij fiscale conflicten zodat een mogelijke procedure je niets zal kosten.

10 nieuwe fiscale bepalingen in een notendop

Verhoging roerende voorheffing
Het tarief stijgt van 27% naar 30%. Het tarief voor een vervroegde uitkering van dividenden stijgt van 17% naar 20%. Intresten boven de 1.880 euro op een gereglementeerde spaarrekening en intresten op de Leterme-Staatbon blijven belast aan 15%.

Tankkaart
De werkgever die een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan een werknemer die de wagen ook gebruikt voor privéverplaatsingen, moest 17% van het bedrag van het voordeel aangeven als verworpen uitgave. Dit wordt nu opgetrokken tot 40%.

Afschaffing van de speculatiebelasting op meerwaarden

Beurstaks
De beurstaks van 0,17% uit 2012 is gestegen tot 0,27% en de plafonds verdubbelen: 1.600 euro voor aandelen, 1.300 euro voor obligaties en 4.000 euro voor kapitalisatieaandelen van beveks en bevaks. Wie zijn transacties uitvoert via een buitenlandse tussenpersoon moet deze beurstaks ook betalen.

Interne meerwaarden
De nieuwe programmawet voorziet 30% roerende voorheffing voor interne meerwaarden. De werkvennootschap draagt dividenden belastingsvrij over aan een holdingvennootschap. Deze laatste doet vervolgens een kapitaalvermindering waardoor er belastingvrije gelden beschikbaar komen voor de persoon-oprichter. Voortaan rekent de fiscus 30% roerende voorheffing op deze dividenden.

Meer elektronische uitwisseling van gegevens
Banken, kredietinstellingen en verzekeraars moeten elektronische gegevens m.b.t. hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen uitwisselen. Resultaat? Een betere Tax-on-web-aangifte en eenvoudigere personenbelasting.

Belasting voor niet-inwoners
Niet-inwoners met inkomsten in België krijgen nu een garantie tot het vermijden van dubbele belasting in hun woonstaat en belasting in België, indien tussen beide landen een overeenkomst bestaat tot het vermijden van dubbele belasting. Bestaat deze overkomst niet, dan hoeft de belastingplichtige niet te bewijzen dat de betreffende inkomsten daadwerkelijk worden belast in de woonstaat.

Verzekeringsgift
Voo levensverzekeringen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verzekeringsgift en onderworpen worden aan de erfbelasting, wordt de belastbare grondslag voor de erfbelasting verminderd met de belastbare grondslag voor de schenkbelasting. De positieve meerwaarde van het overlijdenskapitaal min de waarde van de verzekeringsgift is onderworpen aan de erfbelasting. Een geschonken levensverzekering is onderworpen aan de erfbelasting.

Levensverzekering op 2 hoofden
Bij het overlijden van de 2de verzekeringsnemer of bij afkoop na het overlijden van de 1ste verzekeringsnemer is er effectieve erfbelasting verschuldigd.

Woonbonus voor nieuwe woonlening afgeschaft in Brussels gewest

Wijzigt fiscale aangifte in 2017?

Er zijn 88 nieuwe codes bijgekomen en 13 codes verdwenen, zodat we een positief saldo hebben van 75 nieuwe codes. 320 codes zijn mogelijk vooringevuld in Tax-on-web. Dit maakt de elektronische aangifte eenvoudiger. In vak IX dien je het belastingvoordeel voor je lening aan te vragen. Hier alleen al zijn 30 extra codes toegevoegd. De toenemende complexiteit is een gevolg van de verdere regionalisering van de fiscaliteit van woonleningen voor de eigen woning. Voor een tweede woning geniet je mogelijk een federaal belastingvoordeel.

De taxshift zelf zorgt gelukkig voor verhoging van de aftrekbare kosten en een groter stuk van uw inkomen zal tegen het laagste tarief van 25% worden belast. In het geval van fiscaal co-ouderschap geldt dit vanaf heden ook voor meerderjarige studerende kinderen. Voorheen stopte dit voordeel op 18 jaar. En de opvangkosten voor kleine kinderen kan je fiscaal in mindering brengen, ook al betaal je deze niet zelf. De kosten mogen door een derde, zoals de grootouders, betaald worden.

De fiscus zelf organiseert zitdagen in elke gemeente. In de gebouwen van de fiscus kan je terecht tot 30 juni 2017.  Je papieren aangifte dient ten laatste op 29 juni verstuurd te zijn via de klassieke post en voor de elektronische aangifte heb je tijd tot 13 juli 2017.
Werk je in het buitenland of heb je vastgoed in het buitenland? Laat je goed informeren over hoe je deze inkomsten aangeeft. België heeft met quasi alle Europese, maar ook andere landen een overeenkomst ter uitwisseling van deze gegevens en een overeenkomst om dubbele belasting te vermijden.

Enkele tips voor je aangifte

Je dient geen of quasi geen belasting te betalen op de vergoeding voor het woon-werkverkeer als je kiest voor de forfaitaire beroepskosten. Informeer je goed waarop je recht hebt. Je dient de vrijstelling aan te vragen. Mogelijk heb je nog recht op een verhoogd kostenforfait indien je als werknemer minimaal 75 km van je bedrijf woont. Ook de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus ontsnapt tot 2.798 euro aan de belasting indien je deze vrijstelling aanvraagt…

Heb je ooit berekend of het voordelig is om je werkelijke beroepskosten in te brengen? Werknemers met eigen beroepskosten doen er goed aan de oefening te maken. De meest ingebrachte beroepskosten zijn: auto-onkosten, fiets, openbaar vervoer, kantoor thuis, kantoorbenodigdheden, vakliteratuur, bijkomende opleidingen, publiciteit, restaurant, kleding, verzekering gewaarborgd inkomen, lidgelden, betaalde honoraria en alle andere onkosten die je maakt om je inkomsten te verwerven.

Momenteel werkt de regering aan een nieuw belastingregime voor wie bijverdient in de deeleconomie via apps. Weet als je kamers verhuurt, een auto deelt, taxidiensten via Uber of koerierdiensten aanbiedt, werkt als hobbykok of vaak verkoopt via tweedehandswebsite, deze inkomsten ook belast worden.

Besluit

De aangifte via Tax-on-web is vereenvoudigd maar niet volledig. Enige controle dringt zich op en bepaalde vrijstellingen dien je zelf aan te vragen. Het beruchte vak IX waar je aftrekposten voor je woninglening(en) dient in te geven, is complexer geworden door de 30 extra codes. Bij twijfel kan je best een specialist raadplegen. De voordelen van langetermijn- en pensioensparen kunnen ook door ons kantoor berekend worden zodat je geen enkel fiscaal voordeel mist. Ben je in een conflict beland met de fiscus? Dan ben je best in het bezit van een onafhankelijke rechtsbijstand met uitbreiding ‘fiscale conflicten’. Vraag ernaar bij ons op kantoor!