Successie- en vermogensplanning

De laatste jaren gaat er geen dag voorbij of de begrippen vermogensplanningsuccessie– & financiële  planning of “estate planning” verschijnen in de actualiteit. Dat deze begrippen zoveel worden  besproken is niet zo vreemd, omdat uiteindelijk iedereen op een zeker moment in z’n leven  ermee te maken heeft: u trouwt, u koopt een huis, u krijgt kinderen, u gaat op pensioen, u wordt ziek of er doet zich een overlijden voor in uw gezin.

Hands and puzzle

 

Al deze zaken zijn slechts enkele  van de vele scharniermomenten in een mensenleven. Vaak moeten er in dit kader belangrijke  beslissingen worden genomen. U dient zich dan de vraag te stellen of u dan wel de juiste  beslissing neemt, want juist deze beslissing zal uw toekomstige levenswandel beïnvloeden.

Vermogensplanning is tevens een continu veranderend proces. De vragen die u nu heeft, kunnen in de loop van de maanden wijzigen. Gewijzigde omstandigheden (zoals een recent huwelijk, een nieuw samengesteld gezin, een overlijden, een echtscheiding, e.a …. ) kunnen  nieuwe vragen doen rijzen en de planning veranderen. Bij al deze gebeurtenissen spelen  juridische, fiscale en financiële aspecten een belangrijke rol. Bovendien worden we ook  geconfronteerd met een voortdurend veranderende wetgeving, wat de planning van uw  vermogensbeheer niet altijd eenvoudiger maakt.

Om de juiste regeling te treffen, is het dan  ook noodzakelijk om alles in één geheel te kunnen overzien en op die manier de juiste  keuzes te maken.

Een goede vermogensplanning dient in de eerste plaats voor gemoedsrust te zorgen.

Gerustheid dat het beheer,  de overdracht en de continuïteit van uw vermogen en alle andere aspecten met betrekking tot de verschillende  scharniermomenten in uw leven, voortaan goed is geregeld, zowel nu als in de toekomst. Advies in deze zaken  is dan ook maatwerk, afgestemd op uw behoeften. U heeft nood aan een veilige oplossing binnen een rechtszeker kader en op een fiscaal gunstige manier.

Hou echter wel voor ogen dat de oplossing die de grootste gemoedsrust zal bezorgen niet steeds de meest  fiscaal voordeligste manier is. Het is een kwestie van een juist evenwicht te vinden. Er dient nagegaan te worden wat uw exacte wensen zijn.

Professionele bijstand aan particulieren & zelfstandigen van elke doelgroep en leeftijd is wenselijk. Elke persoon is immers  uniek en heeft een andere achtergrond, doelstelling en leeftijd, m.a.w. een ander persoonlijk levensplan.

Elke  levensfase wordt gekenmerkt door zijn eigen wensen en gebeurtenissen met de daaraan verbonden risico’s, die  constant wijzigen.

Het is belangrijk om hieraan tijdig de nodige aandacht te  schenken. Daarom werken wij samen met een team van juristen, accountants, fiscalisten en  bedrijfsrevisoren, en onderhouden wij goede contacten met advocaten en notarissen

Een professioneel team zoekt een rechtszekere oplossing voor al uw vragen en problemen inzake uw vermogen. Zij  bieden u een brede waaier van diensten aan, gaande van de financiële consultancy, fiscale en juridische  begeleiding in de ruime zin tot de praktische en organisatorische aspecten van de vermogensopvolging. Naast  het uitwerken van een persoonlijk financieel plan kunnen zij u een aantal gespecialiseerde diensten  voorstellen.

Een greep uit het dienstenpakket:

 • Juridisch en fiscaal structureren en optimaliseren van uw vermogen, zowel privé als van uw  onderneming;
 • Successieplanning;
 • Oprichten van vennootschap(pen);
 • Advies inzake familierecht (wettelijk samenwonen, echtscheiding, voogdij en adoptie] en huwelijksvermogensrecht in het bijzonder;
 • Optimalisatie en simulaties in verband met de overgang van familiale vermogens en ondernemingen;
 • Begeleiding in vastgoed en vastgoedstructuren in binnen- en buitenland;
 • Juridische en fiscale vragen in verband met bank• en verzekeringsproducten;
 • Simulaties en vragen in verband met wettelijke en aanvullende pensioenen;
 • Vragen in verband met sociale zekerheid en de verschillende statuten;
 • Advies inzake trusts, burgerlijke maatschap, stichting, …
 • Alle administratie in verband met uw vermogen (aangiftes, verslaggeving, brieven, … ];
 • Opleidingen met betrekking tot bovenstaande aspecten;

Bovendien kunnen zij steeds een beroep doen op een internationaal netwerk, zodat deze diensten ook  grensoverschrijdend werken.

Vooreerst zijn deze professionelen niet verbonden aan enige financiële instelling of enig vastgoedkantoor. Zij kunnen u bijgevolg
steeds onafhankelijk adviseren en objectief begeleiden.

De tweede troef heeft te maken met het vertrouwelijke karakter. Zij hechten immers veel belang aan één
contact- en vertrouwenspersoon waarbij u steeds met al uw vragen terecht kan. Deze persoon maakt deel uit van
een team van gespecialiseerde juristen en fiscalisten die voldoende bewezen ervaring hebben op het gebied
van erfrecht, huwelijksvermogensrecht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, financieel- en verzekeringsrecht.
sociale zekerheid en pensioenen. Deze persoon zal alles coördineren.