jan 28 2020
Nieuws

Rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar!

Op 4 april van verleden jaar werd door het parlement het wetsvoorstel van minister Koen Geens goedgekeurd voor een fiscaal aftrekbare rechtsbijstandverzekering.

Met dit initiatief hoopt de minister de toegankelijkheid naar justitie te bevorderen en het gevoel van rechtsonzekerheid onder de bevolking terug te dringen. Rechtsbijstandsverzekeringen worden door gespecialiseerde verzekeraars reeds veel langer aangeboden, desondanks heeft een minderheid van de gezinnen een uitgebreide rechtsbijstandverzekering!

Bij een juridisch geschil wegen de erelonen van advocaat en de gerechtskosten vaak niet op tegen de gevorderde schadevergoeding. Voor een vestzak-broekzakoperatie passen dan ook veel mensen. Dit moet volgens de minister veranderen want wie verzekerd is moet die afweging niet meer maken. De fiscaal aftrekbaarheid moet de mensen stimuleren om in hun verzekeringspakket ook rechtsbijstand te voorzien.

De Nieuwe wet?

Koen Geens is niet de eerste minister die zich moeit met de rechtsbijstandverzekering. Reeds in 2007 werd er een polis rechtsbijstand in het leven geroepen door toenmalig minister van Justitie Laurette Onkelinx. Ook toen was het de bedoeling de toegang tot rechtspraak voor iedereen te democratiseren. Destijds werd gekozen voor een vrijstelling van de verzekeringstaks van 9,25%.

De nieuwe wet, in voege sinds 1 september 2019, vervangt de vrijstelling van taks (wet Onkelinx – KB 15/01/2007). Die vrijstelling wordt dus nu afgeschaft. Om fiscale aftrekbaarheid te genieten moet de verzekering een aantal minimum voorwaarden bevatten.

Verplichte Maximale tussenkomst en mininale voorwaarden!

De maximum tussenkomst van de verzekeraar is wettelijk bepaald op 13.500 euro per geschil inzake burgerlijke geschillen en 13.500 voor geschillen in strafzaken. Die maximum waarborg kan beperkt worden tot 3.375 euro per persoon voor geschillen bij echtscheiding en 6.750 euro voor bouwgeschillen waarbij een architect betrokken is en een bouwvergunning vereist is.

De verzekeraars mogen een eigen risico voorzien van maximum 250 euro per schadegeval behalve indien de verzekerde het geschil tracht op ter lossen via vrijwillige bemiddeling of verzoening. Met andere woorden, partijen kiezen er dan voor om hun geschil buiten de rechter om met een erkende bemiddelaar te regelen. 80% van de geschillen worden door de rechtsbijstandsverzekeraars minnelijk opgelost. Het is dus logisch dat de nieuwe wet bemiddeling dan ook sterk aanmoedigt

De gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars hebben hun polisvoorwaarden aangepast aan de nieuwe wet. De minimale voorwaarden die de wet voorziet zijn mee opgenomen, een voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid. Op uitzondering van de bouwgeschillen boden de verzekeraars in hun meest uitgebreide contracten de wettelijke minimum waarborgen reeds aan. Hierna een overzicht van de wettelijke minimumvoorwaarden en deze van de verzekeraars:

 

MINIMUM WAARBORG

 

 

Maximum tussenkomst (afhankelijk van verzekeraar)*

Burgerlijk verhaal

 

Vorderingen gebaseerd op contractuele (conflicten omtrent de aankoop van goederen of voorwerpen) of extra contractuele aansprakelijkheid (burgerlijk verhaal als u of uw gezinsleden schade oploopt door de fout van een derde).

 

 

13.000 euro (wettelijk max.)

 

100.000 tot 125.000 euro (verzekeraars)*

 

Strafrechtelijke verdediging

Uitgezonderd misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden.

 

13.500 euro (wettelijk max.)

 

100.000 tot 125.000 euro (verzekeraars)*

Burgerlijke verdediging

Indien u aansprakelijk bent en geen verzekering hebt of indien er tegenstrijdige belangen zijn tussen u en uw verzekeraar B.A.

13.000 (wettelijk max.)

 

100.000 tot 125.000 euro  (verzekeraars)*

Fiscaal recht

 

Geschillen met belastingdiensten omtrent uw beroepsinkomen, kadastraal inkomen of gemeentelijke taksen.

13.000 euro (wettelijk max.)

 

13.000 tot 15.000 euro (verzekeraars)*

Administratief recht

Conflicten tussen overheid en burgers.

13.000 euro (wettelijk max.)

 

13.000 tot 15.000 euro (verzekeraars)*

Arbeidsrecht

Geschillen met werkgever, statuut ambtenaren en het sociaal statuut van zelfstandigen.

6.750 euro (wettelijk max.)

6.750 tot 14.000 euro (verzekeraars)*

Algemene contracten (verbintenissenrecht)

Waaronder o.a. de geschillen met verzekeraars.

 

30.000 tot 37.500 euro (verzekeraars)*

Bouwgeschillen

 

6.750 euro (wettelijk max.)

6.750 tot 7.000 euro (verzekeraars)*

Erf-, schenkings- en testamentrecht.

 

13.000 euro (wettelijk max.)

13.000 tot 15.000 euro (verzekeraars)*

Echtscheidings-recht

Verdediging bij de eerste echtscheidingsprocedure of einde van wettelijk samenwonend.

3.375 euro pp.(wettelijk max.)

3.375 tot 3.500 (verzekeraars)*

Personen- en familierecht

Geschil i.v.m. onderhoud en verblijfplaats van de kinderen (alleen eerste bemiddeling).

3.375 euro per persoon (wettelijk maximum)

 

13.000 tot 15.000 euro (verzekeraars)*

Zakenrecht

Geschillen omtrent vruchtgebruik, hypotheken  en erfdienstbaarheden

 

 

13.000 tot 15.000 euro (verzekeraars)*

Fiscaal voordeel!

De wet kent de verzekeringsnemer een fiscaal voordeel toe van 40% op de premies die betaald worden vanaf 01/09/2019. Dat voordeel geldt voor een premie tot 310 euro (geïndexeerd) per jaar. Die aftrek levert een belastingvermindering op van 124 euro.

Nog dit! U heeft steeds de vrije keuze van advocaat, die mag u dus zelf kiezen. Ook de bijstand van een gespecialiseerd expert naar keuze is voorzien.

Wachttijden! Voor bepaalde waarborgen is een wachttijd voorzien van 12 maanden. Voor echtscheidingsgeschillen mag de wachttijd maximum 36 maanden bedragen en voor bouwgeschillen maximum vijf jaar. De gespecialiseerde verzekeraars hebben die wachttijden overgenomen of in sommige gevallen wat ingekort.

Conclusie:

Bij de bevolking is de rechtsbijstandverzekering vooral gekend bij het afsluiten van een autoverzekering. Ons kantoor biedt steeds een contract rechtsbijstand verkeer aan van gespecialiseerde verzekeraars. Wij doen dit o.a. omdat de waarborggrenzen hoger zijn dan bij de traditionele verzekeraars maar vooral ook om tegenstrijdige belangconflicten te voorkomen. Deze contracten kunnen uitgebreid worden met een fiscaal contract zodat u bij conflicten een beroep kunt doen op juridische bijstand. Het is onmogelijk om alle details van dit nieuwe contract hier te behandelen. Neem snel contact met ons kantoor als u meer wilt weten over de rechtsbijstandverzekering met fiscale aftrek. Wij zullen u graag vrijblijvend adviseren.