jun 28 2021
Nieuws

Kankerpatiënten weten het maar al te goed: na genezing zijn nog niet alle zorgen voorbij. Hoe neemt u uw oude leven weer op? Kan u opnieuw sporten? Hoe pakt u een sollicitatie aan? En wat bij aanvraag van een verzekering zoals hospitalisatie, schuldsaldo, levensverzekering, gewaarborgd inkomen… De eerste lichtjes zijn in zicht in de verzekeringswereld.

 

‘Het recht om vergeten te worden’ bestaat één jaar (1 februari 2020) voor de schuldsaldopolis en gaat in op 1 februari 2022 voor een verzekering gewaarborgd inkomen. Deze is meer dan een aanvulling op de Partyka-wet (in voege sinds 1 januari 2015) die schuldsaldoverzekeringen toegankelijker en betaalbaarder maakt voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico. Voor details verwijzen we graag naar ’t Nieuwsje nr. 80.

Verzekeraars die lid zijn van Assuralia (quasi allemaal) mogen geen rekening meer houden met een genezen kankeraandoening bij het afsluiten van een verzekering gewaarborgd inkomen. Zeker voor zelfstandigen biedt dit een oplossing, gezien het vangnet bij ziekte en ongeval zeer karig is. Idem voor medewerkers in loondienst met hoge lonen, ook zij vallen terug op lagere barema’s voor uitkeringen bij ziekte en privé-ongeval. Een gewaarborgd inkomen stelt hen in staat om hun levensstandaard op peil te houden. De verzekeringspremie geeft vaak grote fiscale voordelen en korting op de sociale bijdragen, wat de premiedruk sterk verlaagt.

 

Concreet betekent dit dat de verzekeraar zich niet meer kan beroepen op de ‘genezen’ kanker om een verzekeringsaanvraag te weigeren, de kankeraandoening uit te sluiten van dekking of een extra premie aan te rekenen bij een gevraagde schuldsaldoverzekering en bij een aanvraag gewaarborgd inkomen vanaf 1 februari 2022. De ziekte moet nog steeds vermeld worden bij de aanvraag maar heeft geen gevolg of impact op de aanvaarding of (hogere) premie.

 

 

 

 

 

De voorwaarden zijn duidelijk omschreven: de behandeling dient meer dan jaar 10 jaar (uitzonderlijk minder, bv. bij een gelokaliseerde borstkanker) succesvol beëindigd te zijn of de datum van de actieve behandeling van de kankeraandoening met chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie is meer dan 10 jaar verstreken. Deze regeling geldt voor alle kankers. De uitzonderingen die gelden voor de aanvraag van een schuldsaldo zijn hier niet van toepassing. Enige uitzonderlijke behandeling die eveneens niet meegerekend wordt, is een type behandeling van preventieve hormoontherapie. Enig herval van de kankeraandoening mag niet plaatsvinden in de 10 jaar voor de aanvraag en de verzekerde mag in de 10 jaarperiode niet arbeidsongeschikt geweest zijn ten gevolge van een kankeraandoening.

Deze beslissing en aanvaarding van dit principe is tot stand gekomen door het vele lobbywerk van verenigingen van kankerpatiënten en ‘Kom op tegen Kanker’, zodat voormalige kankerpatiënten opnieuw inkomenszekerheid kunnen opbouwen na een mogelijke nieuwe tegenslag van ziekte of ongeval. Ook wij verzekeringsmakelaars steunen dergelijke initiatieven en kunnen onze klanten adviseren om hun inkomen te beschermen. België is daarmee, samen met drie andere landen, koploper in Europa. Hopelijk volgen snel andere initiatieven in andere verzekeringen zoals hospitalisatie, levensverzekering… zodat een grotere groep mensen die kanker heeft overwonnen niet langer beperkingen krijgt om zich degelijk te verzekeren.

 

Artikelen uit de sector

jun 11

Uitvaart verzekeren?

85% van onze noorderburen hebben een uitvaartverzekering tegenover 15% van de Vlamingen. Vanwaar dit verschil? We zoeken het even voor u uit. Een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering waarborgt een kapitaal of bedrag dat bij uw overlijden wordt uitbetaald aan uw erfgenamen of begunstigden. Zo vermijdt u dat zij voor onverwachte kosten komen te staan wanneer u sterft. Een uitvaart kost gemiddeld € 5.000, exclusief eventuele rouwmaaltijd, grafsteen en concessie (= aangekochte rustplaats op het kerkhof)
Lees het artikel arrow_right_alt
jan 28

Erfenis- en successieplanning anders bekeken

De wet van 31 juli 2017 omschrijft de nieuwe of meest recente regeling van erfenissen in ons land. Erfenissen is tot nader order een nationale materie en de artikelen lezen we in het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe maatschappelijke omstandigheden zoals gewijzigde samenlevingsvormen noopten onze politiekers tot deze wijzigingen aan het erfenisrecht.
Lees het artikel arrow_right_alt
aug 23

Begunstigde van een levensverzekering of beleggingsverzekering

Iedereen kent levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen om een kapitaal overlijden te voorzien bij vroegtijdig overlijden ( denk ook aan de schuldsaldoverzekering) en/of om mogelijks hoger rendement te halen met je spaarcenten. Je kan de levens- en beleggingsverzekering ook gebruiken om aan vermogensoverdracht en successieplanning te doen. Belangrijk is dat de begunstigde bij vooroverlijden juist is aangeduid.
Lees het artikel arrow_right_alt